Sessie 94


(Massa-gebeurtenissen)
“Tweede Wereldoorlog”


Zondag 19 mei, 1996

Deelnemers: Mary (Michael), Vicki (Lawrence), Ron (Olivia) Jene (Rudy), Guin (Sophia), en twee nieuwe deelnemers, Becky (Kyle), en Gail (William).

Elias arriveert, langzaam, om 7:45 PM.

ELIAS: Goeieavond! (Glimlachend) Welkom naar de nieuwe essenties!

In voortzetting van ons onderwerp, bied ik verdere informatie over massa gebeurtenissen aan, want dit biedt jullie de gelegenheid om de prestaties die jullie al hebben bereikt te evalueren. Hierdoor kunnen jullie ze opmerken, en efficiënter jullie naderende Verschuiving volbrengen.

Al jullie expressies van massagebeurtenissen zijn succesvol. Geen daarvan is een mislukking; hoewel jullie sommige massagebeurtenissen beschouwen als een mislukking binnen de expressie van de manifestatie; omdat jullie niet begrijpen wat jullie hebben gecreërd.

Heel vaak, ga je de actie van een massagebeurtenis aan, en probeer je alle elementen te “persen” in één expressie van een gebeurtenis, die je beschouwt het gehéél van de Bron Gebeurtenis te zijn. Dit is gedurende je hele geschiedenis al gebeurd. Vanavond, zullen we focussen op deze typen van massa gebeurtenissen.

Voordat we deze massagebeurtenis gaan verkennen, wil ik jullie er ook weer aan herinneren om, binnen jullie bewustzijn, een verruiming van bestaande geloofsystemen aan te gaan, en de realiteiten die ik al eerder naar voren heb gebracht proberen te begrijpen, want jullie kijken hier nog steeds tegenaan als ideën. De geloofsystemen die aan de orde zullen komen en worden aangegaan vanavond, betrekken jullie ideën over juist en fout, goed … en ook het kwaad.

We zullen gaan focussen op een expressie van een massagebeurtenis in jullie fysieke geschiedenis, dat een poging was om een Bron Gebeurtenis, in zijn geheel, te manifesteren. Ik heb al eerder verteld, dat dit een fysieke onmogelijkheid is. Een Bron Gebeurtenis reikt véle malen verder dan een enkele expressie van enige massagebeurtenis dan ook. Daarom moge het overduidelijk zijn dat jullie véle massagebeurtenissen creëren als expressies van één Bron Gebeurtenis.

In jullie collectieve geschiedenis, kozen jullie een expressie te creëren die manifesteerde als wat jullie nu kennen als jullie Tweede Wereld Oorlog. Jullie collectieve en individuele opvattingen over deze tijdsperiode zijn overeenkomstig; dat dit een negatieve expressie was. Gruweldaden werden gepleegd. Individuen werden gezien als het kwade. De tijden werden gezien als “slecht”.

Onthoud; Blijf bezig om je geloofsystemen te verruimen; want er bestaat geen goed of fout, en er bestaat geen goed of kwaad. In jullie waarneming, is het ene element rechtvaardig, en het andere fout. In werkelijkheid, zijn het allemaal expressies van ervaringen.

In de manifestatie van die massagebeurtenis waarover wij nu praten, was het verlangen om een expressie te creëren van een dergelijke magnitude té groot voor jullie, om efficiënt te kunnen creëren binnen de balans en harmonie van het fysieke focus. Daardoor polariseerden jullie. Je creërde een kant, de wetenschappelijke, intellectuele kant; en de tegenovergestelde kant, de religieuze, emotionele kant. En binnen bewustzijn, hebben jullie, ieder van jullie, jezelf afgestemd hetzij op het emotionele, danwel het intellectuele. Je lag in lijn met het nieuwe wetenschappelijke tijdperk, of met de traditionele religieuze overtuigingen. Je kunt de tegengestelde elementen van de krachten van Hitler als het wetenschappelijke element beschouwen. En je kunt de krachten van de Joodse gemeenschap als het religieuze, emotionele element beschouwen. Elke kant, om zo te zeggen, polariseerde. Individuen die in lijn waren met een van beide kanten, aligneerden vervolgens ook collectief {in bewustzijn} samen, om beide elementen, beiden evenzoveel, tot uitdrukking te brengen. Waardoor de totalitéit van een expressie werd toegelaten, maar niet gesynchroniseerd en niet in evenwicht.

Jullie zien elementen als “juist” of “niet juist”. {Goed of fout}. Als je manifest bent als een van de individuen die in lijn is met het wetenschappelijke intellect, wat is dan “juist”? (Pauze) Het is niet hetzelfde als het “juiste” van de religieuze emotionele expressie! (Grinnikend) Maar, als je het bekijkt vanuit het idee van juist en fout, dan zijn beiden juist. Beide zijn correcte expressies.

Ik heb jullie al eerder verteld, dat een andere essentie pijn aandoen nooit acceptabel is. Maar, ik heb ook verteld dat het {je} ten goede kan zijn. In fysieke focus, volg je niet altijd je essentie, omdat je separeert. En daarom, volg je wél ‘wat je ten voordele’ is.

We hebben eerder voorbeelden gebruikt, van hoe jullie effect hebben op jullie weerpatronen door jullie emotionele staat. Je hebt ook effect op de natuurlijke condities, binnen je planeet, middels je gedachten en emoties. Je beïnvloed massagebeurtenissen op deze zelfde manier. In die worsteling van polarisatie en gebrek aan balans, streeft ieder element ernaar om dominant te zijn; want binnen bewustzijn, realiseerden jullie jezelf dat jullie doel één enkele richting betrof, zoals overeengekomen was. En daarom, moest één kant “sterker” lijken te zijn. In werkelijkheid, speelt iedere kant een rol; het uitacteren en manifesteren van een expressie, het creëren van een massagebeurtenis, imaginatief een expressie van een Bron Gebeurtenis creëren. De individuen die in lijn waren met het religieuze emotionele element, kozen deze rol.

Vele individuen hebben geleden gedurende deze tijdsperiode; en binnen deze expressie, ondervonden vele individuen, die niet van de Hebreeuwse overreding waren, ook de effecten ervan; maar, één groep koos ervoor toe te laten dat zij het focuspunt waren.

Jullie gehele aarde werd getroffen door deze ene massagebeurtenis. Niet alleen de Joodse individuen werden vervolgd. Vele, vele andere individuen, werden ook, in jullie perceptie, verwoestend getroffen.

Maar, wanneer jullie kijken naar de geschiedenis van deze tijdsperiode, dan focussen jullie automatisch op deze oorlog als zijnde een conflict tussen de Duitsers en de Joden, omdat deze bepaalde groep van individuen ervoor kozen om de vlaggenstok te zijn.

Vanaf het begin van jullie gekende geschiedenis, heeft deze individuele groep van de Hebreeuwse overreding zichzelf apart geplaatst, door zichzelf de “uitgekozenen” te noemen; een “special” individu.

Hierbinnen zijn zij initiërend, wat in lijn is met onze oranje kleur. (Grinnikend naar Ron) Zij zijn initiërend van vele massagebeurtenissen; van concepten; van ideën. Ze staan niet altijd in het voorfront van de sociale scènes, zo te zeggen. Het zijn niet de bouwers van grootse steden. Het zijn niet de koningen en koninginnen. Het zijn niet de veroveraars; máár, zij zijn de initiators.
De individuen die in lijn zijn met de Duitsers, staan al eeuwlang bekend als veroveraars, agressors, de sterken; de Zuli {essentiefamilie}. (Pauze)

Laat mij jullie aangeven dat, voor dit concept, op een zeer sterk vereenvoudigde en beperkte wijze, onderstreep dit, jullie naar de filosoof Nietzsche zouden kunnen kijken, waardoor je misschien wat beter de Bron Gebeurtenis van deze expressie en massagebeurtenis van deze oorlog zou kunnen begrijpen. Je zou hierdoor ook wat meer begrip kunnen krijgen van je eigen creaties en manifestaties, en van hoe je fysiek een Bron Gebeurtenis manifesteert.

Terwijl jullie de Verschuiving ingaan, zullen de historische voorbeelden van massagebeurtenis-manifestaties, die in je geheugen zitten, je informatie bieden om efficiënter, en moeitelozer, effect te kunnen hebben op de aanvang van jullie Verschuiving. Terwijl je gewaarzijn groter wordt, zul je beginnen te begrijpen dat het onnodig voor je is, om immense conflicten te creëren, om een massagebeurtenis te manifesteren. Terwijl je verruimd in gewaarzijn, en je begint vertrouwend en accepterend te zijn van je eigen bewustzijn en haar effect en kracht, zul je je ook realiseren, dat je middels bewustzijn beïnvloedend kan zijn van je verschuiving, zonder enig fysiek conflict. Terwijl je verruimd, zul je ook gewaar worden van je beïnvloeding, middels bewustzijn, op diegenen die gesepareerd zijn en die niet zo makkelijk je Verschuiving ingaan. (Pauze, glimlachend naar Guin) Zeer leuk om Sophia weer te zien!

GUIN: Jou ook!

ELIAS: Jullie mogen vragen stellen.

JENE: Op het moment heb ik geen vraag, maar ik ben je erkennend en zou je willen bedanken voor het deelnemen aan mijn kleine experiment in Florida. Het werd geapprecieerd, erkend, en ik wilde gewoon dank je wel zeggen daarvoor.

ELIAS: En ik ben ook erkennend van Rudy, die verbond met individuen door de ruimte heen. (Pauze)

JENE: (Tegen Gail) Nou, dit is nu een van die gebieden, die je wat informatie kunnen geven over goed en slecht en juist en verkeerd, en van sommige van de dingen die je hebt ervaren.

GAIL: Alles wat ik gehoord heb zijn dingen die ik de laatste drie jaar zelf al op een rijtje heb gezet, dus … Mag ik iets vragen?

JENE: Wat je maar wilt.

GAIL: Ben je familiair met Joel Goldsmith en zijn leringen?

JENE: Mag ik iets suggereren? Kruis je armen en benen niet.

ELIAS: (Zachtjes lachend) Laat mij je vertellen, dat individuen al eerder hebben geïnformeerd naar fysiek gemanifesteerde individuen. Het is, en dat zal ik uitleggen in termen die je kunt begrijpen, wat moeilijker om, middels sferen, informatie over specifieke individuele focussen te verkrijgen; want iedere essentie heeft ontelbare hoeveelheden van focussen. En daarom, is het verzoeken om informatie over ieder individueel manifest focus dat je ziet, of waar je contact mee hebt gehad, in dit Regio Gebied, iets wat je zou kunnen zien als een korrel van jullie zand op jullie planeet; alhoewel ik informatie kan aanbieden, als je informatie wenst, om wel of niet te bevestigen, wat je is aangeboden. (Pauze)

GAIL: Ik geloof niet dat ik dat heb begrepen.

JENE: Hij wil weten of hij moet doorgaan met de uitleg of niet, van meer informatie over …

ELIAS: Of je wenst dat er concepten worden geuit waar je verwarring over ervaart, of dat je validatie wenst over bepaalde onderwerpen …

GAIL: Ik denk meer validatie over dat concept.

ELIAS: (Lange pauze, het onderzoekend) Ik zeg je; dat ik je zoektocht begrijp. Ik begrijp ook dat je in een bepaalde mate een gebrek aan innerlijk vertrouwen van zelf hebt, ten gevolge van ervaringen. Ik praat hier niet over ervaringen van buiten het zelf; alleen over innerlijke ervaringen; die een separatie hebben gecreërd in je inherente vertrouwen van zelf.

GAIL: Juist.

ELIAS: En hierin, ben je zeer welwillend om andere concepten te accepteren, en beschouwt deze als het zijn van behulpzaam. Je zal het ook weten, want het zal van binnen als waarheid klinken.

GAIL: Nou, dát is er nog niet! Maar wat je zei, ben ik het mee eens.

ELIAS: Wees er opmerkzaam van wanneer waarheid niet klinkt. (Pauze) Maar ook, dien je te begrijpen, dat je de bel niet kunt horen rinkelen als je vingers in je oren gepropt zitten! (Grinnikend) Vertrouw op jezelf, en dan zal het ook jouw lukken. (Draait om naar Vicki) Lawrence?

VICKI: Ja, ik heb een vraag. Betreffende je voorbeeld; ik begrijp niet helemaal wat het voordeel van de expressie van de massagebeurtenis was.

ELIAS: Er zijn vele voordelen, vele verspreide voordelen, doorheen het geheel van de expressie. Het voorbeeld is een illustratie voor je, van het verlangen om manifesterend te zijn van een Bron Gebeurtenis, in een dergelijke grote mate, dat je aan het proberen bent om, middels bewustzijn, de actie van de Bron Gebeurtenis, in haar geheel, naar binnen te trekken, om er een manifestatie in fysieke focus van te maken. {Een hele bron gebeurtenis in zijn geheel in één manifestatie proberen te proppen} Het zal niét passen! Het is niet mogelijk; net zoals dat het geheel van je essentie niet zal passen, in één focus, in één fysiek lichaam.

En daarom, wanneer je zo een dergelijke enórme stromingsstoot en energie opneemt, die ontstaat door de actie van het “forceren of duwen” van deze energie naar het fysieke focus, dan zal het polariseren. Het zal zich manifesteren in méér dan een enkele gebeurtenis, want het kan niet manifesteren binnen een gebalanceerde gebeurtenis. En daarom, vonden er vele gebeurtenissen plaats, binnen wat jullie beschouwen als één massagebeurtenis van één oorlog, die jullie zien als allesomvattend; en binnen die vele gebeurtenissen, vond er ook polarisatie plaats; omdat de energie veels te groot was voor deze {ene} expressie. En daarom, verdeelde het zich, verspreide het zich.

De wetenschappelijke, intellectuele energie-expressie manifesteerde zich in een richting. De emotionele, religieuze expressie manifesteerde in andere richtingen. Dit zijn je hoofd expressies van deze Bron Gebeurtenis, alhoewel je het ook versplinterde naar vele andere expressies van energie. Je manifesteert je angst in andere gebieden. Dit land, dat je nu bewoont in deze manifestatie, was de houder van de angst. Andere gebieden drukten, collectief, andere {soorten} elementen uit. Jullie zien niet hoe jullie in dit land de uitdrukkers van angst waren; maar jullie, in dit land, waren de collectieve kracht, die vernietigend de Japanse steden uitwisten binnen die expressie van angst.

Wanneer de energie die geprojecteerd wordt in een enkele massagebeurtenis té groot is, wordt het explosief. Dit is niet alleen maar een expressie van een hele wereld-gebeurtenis in alleen jullie land. Binnenin kleinere groepen, hebben jullie dit soort van explosieve expressies ook kunnen waarnemen. Ten gevolge van individuen die, collectief, samen één idee uitdrukken, waarvan de energie téveel is, om fysiek uitgedrukt te kunnen worden binnen een enkele gebeurtenis. En het gevolg zijn situaties zoals jullie Texas; waar jullie religieuze individu in Waco je meest recente expressie van was. Energie wordt explosief als het te sterk samengeperst wordt. Kijk maar eens naar jullie fysici. Wanneer zij energie zo sterk samenpersen, explodeert het fysiek. En binnen bewustzijn, is de reactie hetzelfde. Want {jullie} bewustzijn heeft jullie spiegelbeeld van fysieke expressie gecreërd.

En daarom, bestaan al die elementen die je ziet, die je fysiek ondervind, reeds binnen bewustzijn; en je weet al wat voor resultaat het oplevert. En daarom, binnen dat enorme verlangen dat jullie hebben, terwijl jullie je verschuiving naderen, bieden jullie jezelf nu de gelegenheid aan, niet om te leren van je fouten, maar om te leren van jullie bereikingen; en om efficiënter van invloed te zijn op een andere manifestatie en interpretatie van een Bron Gebeurtenis. (Pauze) We gaan pauzeren, en jullie mogen vragen stellen als wij terug zijn.

BREAK 8:32 HERVATTING 9:34 PM.

ELIAS: En jullie hebben vragen!

RON: Ik heb een vraag over die vreemde energie die overdominant lijkt te zijn vanavond.

ELIAS: Mijn antwoord op deze vraag zal tweeledig zijn. Deel een: Het zal jullie opgevallen zijn, dat in de werkingen van jullie apparatuur recentelijk, er vreemde dingen en onderbrekingen plaatsvinden; variaties van de flow. Jullie elektrische apparatuur ervaart fladderingen. Ook bepaalde individuen onder jullie, in jullie gewaarzijn, ervaren similaire acties, die jullie interpreteren als verhoogde of andere energie. Ik heb jullie recentelijk verteld dat wij ons nu aan het verplaatsen zijn naar een nieuw gebied. Je verplaatst je naar een nieuw gebied van gewaarzijn. En daarom, neem je meer op. Zo ook Michael. Binnen de uitwisseling van dit fenomeen, ervaar je een similair, maar veel gereduceerder effect ervan, in vergelijking met onze aanvankelijke interactie met jullie. En daarom ervaren jullie een nieuwe toestroom van energie. Je merkt nieuwe energie op, of, wat je beschouwt nieuwe energie te zijn. Omdat de toelating heeft plaatsgevonden voor nieuwe energie om door te stromen. Ik heb recentelijk een korte uitleg gegeven, met betrekking tot nieuwe elementen van dit fenomeen en zijn werkingen; en ook dit is een ander element ervan. Jullie merken nu genoeg op, zijn voldoende gewaar geworden, om vragen te stellen!

Deel twee: Inklusief de uitleg in Deel 1, en de toelating van de vrije flow van meer energie-uitwisseling, is er ook een toelating van andere essentie energie in betrokken. Daarom worden de essenties die tot op heden nog niet zichtbaar of aanwezig of bemerkbaar voor je waren, nu wel in de gelegenheid gesteld gekend te worden. Je zult connecties in energie gaan opmerken. Merk ook op, sinds er geen toevalligheden bestaan, dat de kleurenschaal van jullie spel ook geen toeval is. Connecties binnen energie, die jullie niet-primaire kleuren zouden noemen, zullen gaan verweven en samenvoegen; en het zal jullie gaan opvallen! Bepaalde kleuren bevatten bepaalde vibrationele tonen, en smelten heel gemakkelijk samen. (Pauze) Vertrouw je intuïtie! (Grinnikend naar Ron)

GUIN: Ik zal ’n vraag stellen, die te maken heeft met onze conversatie van een paar weken geleden in mijn droomstaat. Ik heb er eigenlijk twee. Een: Is de boodschap die je mij gaf nog steeds van belang? Twee: Ik probeer te begrijpen waarom het zo belangrijk voor me aanvoelde, maar nadat ik met Lawrence gepraat had, had ik het gevoel dat ik méér als boodschapper diende, dan dat het belangrijk voor mij was, en dat is al een paar keer gebeurd, en ik begrijp niet of er iets van belang voor mij in zat, of dat het enkel voor Lawrence bestemd was.

ELIAS: Je probeert jouw interpretatie van je herinnering van je droomstaat, te analyseren. Je bent bereikend geweest van de interactie. Droominteractie, die inhoudend is van een bepaald doel voor je, zoals jij dat ziet, waarvan je niet meteen bereikend bent, zul je continueren. Je zult jezelf eraan herinneren in je droomstaat. Vertrouw erop dat je expressie in je objectieve zelf naar waarheid doorgeeft, wat je subjectieve zelf vertelt. Je subjectieve zelf heeft gecommuniceerd. Mijn interactie is ter jouw aandacht ervan, en ook ter blijvende geruststelling voor jou, dat ik continueer interactief te zijn. Jouw informatie wordt jouw aangeboden door je subjectieve zelf naar je objectieve zelf toe, en wordt dus ook opgevolgd. Dus, ja, je bent bereikend geweest.

GUIN: Waarom was het zo dringend voor me dat ik Lawrence te pakken moest krijgen?

ELIAS: Binnen de connecties die je objectief hebt gevestigd, voel jij, Sophia, een urgentie en een behoefte om fysiek verbonden te zijn, om zo te zeggen. En daarom, om je eigen aandacht te verkrijgen, bied je jezelf informatie aan die lijkt te beschikken over een spoedeisend karakter. Door deze expressie, zal je de expressie implementeren. Je ziet het als je eigen impressie, en zult het opvolgen. Je zult jezelf ook toestaan om je eigen impressie te vertrouwen. Terwijl je verruimt, zul je in staat zijn om jezelf deze zelfde permissie te geven, zonder het aangaan van extremen. En ik zal gewoon continueren in mijn interactie met jou, en zal ondersteunend en validerend zijn dát je continue verbonden bent. (Pauze, een van de velen vanavond)

RON: Ik weet zeker dat je gewaar bent van het nieuwe ‘spel’ dat Lawrence en Michael en ik hebben zitten ‘spelen’ op de computer. En ik ben gewoon nieuwsgierig of je over een aantal gedachten beschikt die wij zouden kunnen aangeven richting andere essenties, die over jezelf gaan en je concepten.

ELIAS: (Zachtjes lachend) Ah! En is dit niet de reden waarom ik je betrokken heb? (Grinnikend)

RON: Ik wilde er gewoon even zeker van maken dat wat wij aan het doen zijn oke is met jouw.

ELIAS: Laat mij je vertellen dat ik dit niet plaats in het gebied van een nieuw “spel”. Je hebt je informatie en je impressies opgevolgd, en hebt onze Nieuwe Agenda geïnitieerd. (Glimlachend) Raak niet ontmoedigd als je geen bereikingen ziet, zoals je dat verwacht. Want binnen minder “tijd” dan je verwacht, zul je méér verkrijgen dan je ooit had verwacht! Ik continueer, in mijn focus, om “mijn deel te doen”, om zo te zeggen. Er is een doorgaande interactie. (Pauze)

JENE: Ik heb een vraag, of eigenlijk twee of drie, waarvan ik zeker weet dat je al van afweet. Zou een deel hiervan niet alleen via de computer gaan, maar ook gecategoriseerd kunnen worden in videotapes ter informatie, zoals een bibliotheek die gebruikt kan worden, dus; zou dit een deel van het doel zijn? En; zou er, of kan er sprake van zijn, dat er een moment komt, binnenkort, dat Elias misschien wat concepten zou willen delen met een publiek van gelijkgestemde essenties?

ELIAS: Laat mij je vertellen Rudy, dat zoals je al weet, je momenteel het juiste pad betreedt. En ik zal je ook aangeven dat je tegenwerking zult gaan ervaren van Michael! Wees verzekerd; dat ik, zoals ik op alle gebieden al doe, ook op dit gebied interactief zal zijn.

JENE: We zullen gewoon een laken over Michael heengooien! (Gelach)

ELIAS: Een tuniek zou leuk zijn! (Meer gelach)

JENE: Nog een bepaalde kleur in gedachten?

ELIAS: Blauw staat mooi bij mijn ogen, maar wit komt veel “metafysischer” over!

JENE: Dat is waar! (Wij liggen in een deuk)

RON: We zullen je een blauwe riem geven!

ELIAS: Goed zo! (Pauze)

Laat mij je zeggen dat binnen deze Nieuwe Agenda, je oppositie zult ervaren. Je zult een “dichtheid” in energie ervaren, omdat individuen blijven continueren in reluctantie. Maar dit zal veranderen! (Grinnikend naar Vicki) Je kunt individueel het voorbeeld ervan zien, dat gedurende onze gehele betrokkenheid samen, al aanwezig is; die van geduld hebben! Realiseer je, dat wij zullen doorgaan.

JENE: Zouden we een productie-naam moeten uitkiezen? “Sumari/Sumafi”?

ELIAS: Een ware Sethiaan, die eerst Sumari vooraan zet!

VICKI: Nou, misschien zou het dan “De Zwarte en Blauwe Focus” moeten zijn!

JENE: Zwart en blauw? Praten wij hier over een productie maatschappij? Of is dat een indicatie van hoe ik eruit zal komen te zien? (Veel gelach) {Engelse woordspeling; black and blue; “bont” en blauw}

ELIAS: (Omdraaiend naar Vicki) Je mag mijn boodschap van een titel weer heropnemen, die je een tijdje geleden werd aangeboden. (Verwijzend naar de titel van “In Essentie”, die maanden geleden al werd ontvangen door Mary in een droom, en werd doorgegeven aan Vicki; Vicki knikt, en er valt weer een pauze)

BECKY: Ik heb een vraag en een opmerking. Ik zou Elias willen erkennen voor zijn uitnodiging aan mij om hier te komen, zelfs al is het nu alweer maanden geleden, (gelach), en ik wil mijn essentie naam weten! Ik barst al die tijd al van de nieuwsgierigheid! Guin en ik denken dat we het hebben, maar we weten het niet zeker!

ELIAS: De essentie naam resoneert met “Kyle”. (Merk op dat verschillende personen hier een verschillende naam hoorden)

BECKY: Dank je. Is mijn kleur geel? Want dat is waar ik mee associeer.

ELIAS: Dat is correct. Je krijgt hier een punt voor! (Omdraaiend naar Gail) En, William. (Pauze, gedurende welke Gail verward lijkt te zijn)

VICKI: (Tegen Gail) William.

JENE: William!

GAIL: Is wát? Ik begrijp het niet.

ELIAS: Het zal je uitgelegd worden, want deze individuen alhier hebben een groot begrip van essentie namen en hun vibrationele tonen. (Pauze)

VICKI: Ik heb een vraag. Mijn impressie is, dat het voorbeeld dat je koos te gebruiken vanavond, ook geen toeval is, en dat het op een bepaalde manier Michael zeer behulpzaam zou kunnen zijn met betrekking tot zijn huidige probleem. Ik heb ook een impressie, dat ik hier voorzichtig mee moet zijn, en ik ben nieuwsgierig of je enige informatie hieromtrent hebt. (Pauze)

ELIAS: Je impressie is correct. Ik ontdoe mij op dit moment van informatie; want Michael heeft momenteel kwesties, waar hij het vermogen toe heeft om doorheen te gaan. Hierbinnen, zal de bereiking de zijne zijn. Hij zal kunnen leren van deze ervaring, en het heeft van doen met onze vorige discussie.

VICKI: Oke. (Zuchtend)

ELIAS: Nogmaals, ik zal luisteren, in jullie fysieke nachtelijke uren, naar Michael’s geklaag in zijn droomstaat! (Grinnikend)

JENE: Ik zou graag willen dat jij uit mijn naam Seth mijn dankbaarheid zou willen betuigen.

ELIAS: Gedaan!

JENE: En ik voel mij een beetje schuldig dat ik niet wat Cubaanse tabak voor je heb meegebracht!

ELIAS: Ik voel mij verpletterd! (Met heel veel humor). Alhoewel, zoals voor kort over tal van elementen, ik met Michael ook over deze kwestie in dialoog ben! Het zal, ongetwijfeld, te maken hebben met controle-kwesties! (Gelach, en een pauze)

GUIN: Ik heb een vraag over de Nieuw Agenda. Ik probeer in het een en ander “bij te raken”.

ELIAS: Ah, Sophia! Onze “Kleine Roos”, die altijd aan het “inhalen” is! (Veel gelach)

GUIN: Hoe dan ook … (Wij barsten in lachen uit) Ik begrijp eruit dat er posities zijn die bepaalde essenties innemen in deze Nieuwe Agenda, juist?

ELIAS: Jullie ieder hebben een beïnvloeding.

GUIN: Dus, dan is het geen positie.

ELIAS: Correct.

GUIN: Ben je al in detail ingegaan op de beïnvloedingen, die individuen zullen hebben of bijdragen aan de Nieuwe Agenda?

ELIAS: Momenteel, houden wij nog veel informatie achter van deze Nieuwe Agenda, omdat er nog steeds kwesties zijn. En daarom, omdat wij niet opdringerig willen zijn, en ook niet schadelijk wensen te zijn, reserveren wij deze informatie totdat het moment aangebroken zal zijn, waarin binnen bewustzijn, er toelatingen worden gemaakt, voor acceptatie. Er is momenteel een bereidheid om hieraan te voldoen. Er is ook een gebrek aan acceptatie. Terwijl de kwestie opzij wordt gezet, en de urgentie van deze Nieuwe Agenda wordt toegelaten om opgenomen te worden en te flowen, zal ook informatie worden gepresenteerd; maar hierbinnen, beschikken jullie ook ieder over een innerlijk weten van jullie betrokkenheid hierin en van jullie beïnvloeding hierin, omdát jullie erin betrokken zijn!

GUIN: Oke, dan wacht ik wel. (Zuchtend)

ELIAS: Sophia beschikt over geen enkel innerlijk weten! (Humoristisch en sarcastisch)

GUIN: Man, ik heb geen enkele clue!

BECKY: Oh, maar dat heb je wél!

ELIAS: Ze blijft doorgaan met het wachten op haar sleutel! (Gelach) Hebben jullie nog meer vragen? (Pauze) Zullen we dan maar op naar het spel gaan? (Pauze, grinnikend). Ah, geen interrupties meer van Lawrence met “nog één vraagje”?

VICKI: Niet vanavond! (Weer een pauze)

GUIN: Ik begin wel!

ELIAS: Ah! (Grinnikend naar Guin)

GUIN: In groenten, wil ik Ayla verbinden met een komkommer.

ELIAS: Een punt.

GUIN: In natuurrampen, zou ik Otha met een vloed willen verbinden.

ELIAS: Een punt.

GUIN: In dezelfde categorie, Ayla verbinden met een aardbeving.

ELIAS: Zeer goed, Sophia!

GUIN: Mijn laatste; in liedjes, Ayla verbinden met “Moonshadow”.

ELIAS: Acceptabel.

GUIN: Nee, effe wachten! (Veel gelach)

ELIAS: (Lachend) Je zult gewoon je puntje krijgen hoor!

GUIN: Nou ja, dat weet ik, maar je kwam niet erg overtuigend over! (Gelach) Ik wil weten wat de betekenis hierachter is, dan.

ELIAS: Er bestaat een andere probabiliteit, binnen een antwoord op deze categorie, die wat meer … “vitaliteit” heeft.

GUIN: Wel, ik aanvaard het punt, maar wat is er dan zo fout aan dit liedje? Ik snap het niet.

ELIAS: Ah! Onderzoek je andere categorieën! (Nog een pauze)

VICKI: Voor Shynla: Ordin, beroepen, acteur.

ELIAS: Incorrect.

VICKI: Ayla, fysieke geneugten, yoga.

ELIAS: Acceptabel.

VICKI: Ordin, fysieke geneugten, beweging.

ELIAS: Zeg tegen Shynla, dat dit antwoord veel te algemeen is!

VICKI: Oke. Milumet, mineralen, iodine.

ELIAS: Incorrect, maar ze beweegt zich in de juiste richting.

VICKI: Oke. Ordin, mineralen, zink.

ELIAS: Acceptabel.

VICKI: Oke. Voor Michael: Sumafi, planeten, Pluto.

ELIAS: Een punt.

VICKI: Sumafi, zintuigen, conceptualisatie.

ELIAS: Acceptabel.

VICKI: Sumafi, landen, Griekenland.

ELIAS: Een punt.

VICKI: En Sumari, zaden, een uien-zaad.

ELIAS: Een punt! (Grinnikend naar Vicki, die het niet vat!)

VICKI: Ik heb iedereen z’n lijstje, behalve de mijne. Ga je gang maar Ron.

RON: Oke. Massagebeurtenissen, voor Paul, christendom.

ELIAS: Een punt!

RON: Beroepen, Tomkin, leraar.

ELIAS: (Grinnikend) Acceptabel.

RON: Goed genoeg voor mij! Natuur gebeurtenissen, Tomkin, Grand Canyon.

ELIAS: Ah, daar is ie weer! Een punt!

RON: Natuurrampen, Paul, orkaan.

ELIAS: Een punt … met je onweer!

VICKI: Oke. Gebeurtenissen der natuur, Ayla, volle maan.

ELIAS: Een punt.

VICKI: In de categorie van vibrationele tonen, met de Vold familie, zou ik Ayla en de Ilda familie willen verbinden.

ELIAS: (Het onderzoekend) Incorrect.

VICKI: Oke. Sumafi, dieren, panter.

ELIAS: Een punt.

VICKI: Aspect-persoonlijkheden, indigo, Martin Luther King.

ELIAS: Een punt.

VICKY: Cool! Rose, plaatsen, de oceaan.

ELIAS: Een punt.

BECKY: Voor Ayla, onder culturen, IJslandse.

ELIAS: Acceptabel! (Grinnikend naar Becky, die overduidelijk opgewonden is)

BECKY: Dank Je! (Ze maakt een “ik heb een punt gescoord” dansje!)

ELIAS: (Grinnikend naar Jene) En Rudy zal het belang van dit spel gaan leren kennen! En
Elias zal blijven doorgaan om op je hoofd te kloppen!

JENE: Oke. Tomkin, spirituele leiders, Chief Seattle.

ELIAS: Acceptabel! (Grinnikend). Je zult in je nabije toekomst, gaan begrijpen dat de betrokkenheid binnenin dit spel, veel verder voorbij reikend is in je innerlijke zintuigen en connecties; en dat het geen separaties opneemt! (Glimlachend naar Jene)

Ik wens jullie allemaal een zeer liefdevol en warm adieu.

GROEP: Dank je wel. Adieu.

Elias vertrekt om 10:24 PM.

Copyright 1996, Vicki Pendley/Mary Ennis, Alle Rechten Voorhouden.Vertaald door