Termen

Categorieën

Elias-TermRedefinedRedefined (not used)Advanced

Termen

Aanwezigheid [je aanwezigheid van jezelf] (Presence)Acceptatie (Acceptance)Alignering (Alignment)Aspect (Aspect)Bewustzijn (Consciousness)
Communicatie (Communication)Counterparts (Counterparts)Door-Bloeding (Bleed-Through)Droom Wandelaars/(Dream Walkers)Dupliciteit/Dubbelzinnigheid (Duplicity)
Energie-Uitwisseling (Energy-Exchange)Essentie (Essence)Focus (Focus)Fragmentatie (Fragmentation)Geloof/Geloven dat/Overtuigingen (Belief)
Golven in Bewustzijn (Waves in consciousness)Herinnering/Geheugen (Remembrance)Het doet er niet toe (It matters not)Impressie (Impression)Intentie (Intent)
JCJR (YCYR)Oriëntatie (Orientation)Perceptie (Perception)Preferentie (Preference)Regio[nale] Gebieden (Regional Areas)
Subjectief/Objectief (Subjective/Objective)Transitie [Overgang] (Transition)Verbeeldingen/beelden (Imagery)Verschuiving (Shift)


Sessie 80Ik gebruik het woord [je] ‘leven’ niet, want als ik dit woord gebruik, dan gebruik ik het alszijnde te bedoelen; de totaliteit van je fysieke ervaring – welke bevattend of omvattend is van je vele - wat jij zou noemen - levens. Maar; daar er geen begin of einde bestaat, zou dit separatie zijn. Ook, is ieder leven, zoals jij dit noemt, een focus. Het is een focus van essentie, en die focus vindt tegelijkertijd plaats met alle andere focussen, het gebeurd simultaan. Al jullie verleden [vorige] levens – zoals jullie dit noemen - zijn de individuele focussen van je essentie – focussen die fysieke ontwikkeling ervaren en meemaken. En daarom gebruik ik het woord ontwikkelings-focus. Je bezit ook vele toekomstige ontwikkelingsfocussen, zoals ook verleden [ontwikkelingsfocussen]; omdat alle tijd simultaan is. Het is slechts relatief aan jullie eigen fysieke waarneming daarvan. En daarom, en zoals ik andere individuen ook al verteld heb, ben je niet aan het progresseren volgens een lineaire schaal. Je beweegt je niet in één lijn, van het verleden naar het heden naar de toekomst. Je bent gelijktijdig alles-omvattende, in een staat van voortdurende wording. Al je focussen zijn [gebeuren] simultaan. Dit is een moeilijk concept. En voor het huidige moment, praten we verder in termen van tijd, zoals jullie dat begrijpen.
Sessie 622In deze fysieke dimensie, manifesteert essentie focussen op een zeer specifieke manier, om creërend te kunnen zijn van bepaalde [verschillende] soorten van functioneringen en percepties. In deze, zul je dus focussen in deze dimensie in een bepaalde manier van functioneren, en die verschillende wijzes van functioneren, zijn manifest in vier categorieën, om zo te zeggen.

Nu; deze wijzes van functioneren – die geïdentificeerd worden als het emotionele focus, het gedachte focus, het religieuze of politieke focus – zijn beïnvloedend van je perceptie. Je perceptie is het gereedschap dat je gebruikt in deze fysieke dimensie welke je realiteit creërt, en bij wijze van spreken, informatie verwerkt [of omzet] betreffende je realiteit.

In deze, is het type van focus dat je opneemt – zoals een emotioneel focus – beïnvloedend van het functioneren van je perceptie. Hoe het de informatie zal verwerken die je naar binnen haalt, en hoe het de creatie van jouw realiteit zal uitdrukken.

In deze, zal de input van informatie betreffende hun realiteit – van emotioneel gefocuste individuen – via het gele energiecentrum plaatsvinden.

Jullie allemaal bezitten acht energiecentra in je fysieke lichaamsbewustzijn. In deze, faciliteren bepaalde energiecentra de omzetting van informatie betreffende je realiteit, en ze staan je ook de buitenwaarts gerichte expressie toe, middels je perceptie, van dat zelfde energiecentrum, wat je realiteit creërt.

Het is niét je gele energiecentrum die jouw realiteit creërt. Jouw perceptie creërt jouw realiteit, maar de verwerking van informatie betreffende je realiteit, beweegt zich door dit bepaalde energiecentrum heen, daar je een emotioneel gefocust individu bent.

Individuen die religieus gefocust zijn zullen informatie verwerken via het rode energiecentrum. Individuen die politiek gefocust zijn zullen informatie verwerken via hun blauwe energiecentrum. En individuen die gedachte gefocust zijn, zullen informatie verwerken via het paarse energiecentrum.

Dit is een functionering van je fysieke manifestatie in déze fysieke dimensie.

Nu; deze bepaalde functie is beïnvloedend van hoe jij je realiteit creërt, omdat het van invloed is op je perceptie in deze fysieke realiteit.

In deze, op vergelijkbare wijze aan je fysieke zenuwstelsel in je fysieke lichaam, heeft het invloed op het functioneren en op de creaties van de verschillende elementen van je fysieke lichaam. Je bloedstroming, je orgaan functies, je fysieke bewegingsapparaat en motorische vermogens, staan onder invloed van je fysieke zenuwstelsel. Dit zenuwstelsel is een integraal onderdeel of element van je fysieke lichaams-functionering.

Op vergelijkbare wijze, is het type van focus dat je creërt in een elke bepaalde manifestatie, ook beïnvloedend van al je creaties van je realiteit. Het heeft invloed op je persoonlijkheids-type, het is beïnvloedend van je perceptie, en het is de manier waarop je informatie omzet in relatie tot deze fysieke realiteit.

Nu; in wat simpelere termen; emotioneel gefocuste individuen reageren van binnen [inwaarts] op de informatie en de stimuli – en dat doen ze via het gele energiecentrum - en zo ook de responsiviteit van hun emoties. Dat wil niet zeggen dat individuen die emotioneel gefocust zijn, geen informatie omzetten en functioneringen opnemen van alle andere typen van focussen, maar, dat in eerste instantie de input en output van hun creaties en hun realiteit, wordt gedaan middels de expressie van emoties.

Individuen die de gedachte focus hebben in een elke bepaalde manifestatie, zullen in eerste instantie de input en output hebben via de actie van de gedachte. Individuen die de focus van de religieuze focus hebben, hebben hun input en output via gevoelens; niet emoties, maar via gevoel. De individuen met het politieke focus hebben hun input en output via sensaties.

En daarom, creërt elk van deze in iedere focus een soort van een kleuren-lens, om zo te zeggen, waar doorheen het individu zijn realiteit zal waarnemen.
Sessie 854Ja, want ál je manifestaties zijn [gebeuren] simultaan. En daarom, ben je niet reïncarnerende. Je bent niet telkens weer opnieuw aan het her-manifesteren. Dit focus dat je momenteel opneemt is uniek op zichzelf, en kan niet worden her-gecreërd, omdat het een unieke expressie van jou is. Dat wat geïdentificeerd wordt als een finaal focus of dat wat geïnterpreteerd wordt alszijnde een continuerend focus of een beginnend focus, zijn slechts aanduidingen van posities.

Een beginnend focus is datgene wat de positie heeft, van het initiëren van álle manifestaties in één dimensie. Ze vinden allemaal tegelijkertijd [simultaan] plaats, ongeacht jullie lineaire tijds-framewerk.

Een finaal focus is ook een aanduiding van ‘n positie; het is dat focus die het signaal genereert om álle focussen te dis-engageren, [die zich] in een bepaalde fysieke dimensie [bevinden]. Het is niet noodzakelijkerwijze wat jullie in lineaire tijdsbegrippen zouden noemen ‘de laatste focus’, omdat je opnemend bent van toekomstige focussen van jezelf. En dit doet er niet toe, want je bent aangewezen [of gedesigneerd te zijn] als een positie, als een signaal, inplaats van [als] een tijds-framewerk [te zijn].

Een continuerende focus identificeert zich als; het niet zijn - het niét opnemende zijn van de rol of de positie of het signaal, van het zijn van de initiërende focus of het dis-engagerende focus.
Sessie 1011ELIAS: Ik begrijp het. Hoewel essentie géén ding is, zou het wat meer geassocieerd kunnen worden met het idee van een entiteit. In deze, is iedere focus een richting van aandacht voor die entiteit, ongeacht of het nu wel of niet wordt uitgedrukt in een fysieke vorm.

FRANK: Als focussen? De ‘aandachten’ zijn focussen, zelfs wanneer ze niet objectief zijn?

ELIAS: Een focus kun je in principe, specifiek definieeren alszijnde een focus van aandacht. [Aandacht-focus/richting van aandacht]). En daarom doet het er helemaal niet toe, of dat de aandacht-focus er wel of niet voor kiest om een fysieke manifestatie te projecteren [zoals bijv. ‘n fysiek lichaam c.q. leven]. De essentie is namelijk bezig, of ervoor aan het kiezen, om alle wegen en paden van zijn zelf te exploreren, zowel fysiek als niet-fysiek. De fysieke expressie ‘exploratie’, is alleen maar weer een andere creatieve weg of wijze, waarin de essentie kan experimenteren met de manipulatie van energie - de energie van zichzelf, om nieuwe manieren van onderzoek uit te vinden, waarmee het zichzelf kan exploreren.